Sie sind hier: Thai Festival 2024 - Teil1 » Über uns

สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย


1.  ข้อมูลทั่วไปของสมาคมฯ
 สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นสมาคมและเครือข่ายตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่ง สหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย และประมวลกฎหมายแพ่งนานาชาติ   สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย มีความเป็นกลางทางการเมืองและทางศาสนา
เป้าหมายของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย การทํางานของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย เป็นงานอาสา
สมัครส่วนตัวที่ไม่หวังผลประโยชน์อันใด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในออสเตรีย โดยไม่จํากัดเพศและอายุ เพื่อให้คนไทยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีชีวิตอยู่อย่างมีศักด์ศรีใน ประเทศออสเตรีย และยัง เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและออสเตรียให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น

1.1.  วัตถุประสงค์
    1.  ให้ความช่วยเหลือเพื่อนคนไทยที่ประสบปัญหาโดยให้คําแนะนําเบื้องต้น และช่วยดําเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2..  เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของคนไทยในออสเตรีย
     3.  เพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของคนไทยที่พึงมีในการพํานักอยู้ในออสเตรีย
     4.  ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
     5.  ส่งเสริมและสร้างภาพพจน์อันดีงามของหญิงไทยในต่างแดน
     6.  ส่งเสริมทางด้านการศึกษาภาษาไทยแด่เด็กที่เกิดในต่างแดนเพื่อสานต่อวัฒนธรรม ไทย และส่งเสริมการเรียนภาษาท้องถิ่นเบื้องต้น เพื่อสามารถสื่อสารและนําไปศึกษาต่อในโรงเรียน และสามารถอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของออสเตรียอย่างมีคุณภาพ และช่วยเหลือตัวเองได้ ภายใต้โครงการ ครูแม่ไก่
     7.  ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศออสเตรียและต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือหญิงไทย เช่นสำนักงานอัยการสูงสุด, บ้านพักฉุกเฉิน

1.2  กิจกรรม
     1.  จัดทํานิตยสาร * เพื่อนไทยในออสเตรีย * เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และบันเทิงของทั้งสองวัฒนธรรม เป็นสื่อกลางให้เพื่อนสมาชิกได้เสนอบทความ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ และความรู้อื่นๆ
     2.  จัดทำเวปไซต์ของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย
www.phuenthai.at
     3.  จัดทําแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและอื่นๆที่ควรรู้
     4.  ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คนไทยที่ประสพปัญหาต่างๆ
     5.   จัดสัมนาอบรมตามโอกาสในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
     6.    ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และเผยแพร่การสอนภาษาไทยให้แก่เด็กไทย เพื่อให้เกิดจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของเรา
     7.     ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมหรือการฝีมือกลุ่มร่วมกัน เพื่อความเพลิดเพลิน


Aim of Phuenthai  Association in Austria!
 1.  Help Thais in Austria for finding out information to contact and to solve their problems.
 2.  Develop and elevate Thai Women’s lives by distributing necessary information being useful for living in Austria.
 3.  Protect human rights and advantages, that Thai should have in Austria.
 4.  Distribute Thai traditional culture and understanding the difference of culture between both countries.
 5.  Promote and build good image of Thai women in foreign countries.
 6.  Cooperate to the organization in Austria and other EU countries for helping Thai women.

Activities
 1.  Publish and distribute Thai Magazine named * Phuenthai in Austria * for obtaining the necessary information and entertainment in both Thai and Austrian culture.
 2.  Publish and distribute the brochure according to important law and rule of Austria.
 3.  Provide the advice to Thais for solving problems.
 4.  Organize the seminar concerning an occasion on useful topics.
 5.  Promote and support teaching and learning Thai Language for Thai- Austrian children in Austria, supported learn program from Thai Women Network in Europe and Unesco.
 6.  Cooperate to Thai Women Network in Europe for exchanging knowledge and experiences with other EU member countries.
**********************************

Ziele, Zielsetzung und Richtlinien von Phuenthai in Österreich - Kulturverein

 Hilfe für ThailänderInnen in Österreich bei der Suche nach Informationen und bei der Lösung Ihrer Probleme
 1.  Verbesserung der Lebensqualität der ThailänderInnen durch Bekanntgabe von Informationen über das Alltagsleben in Österreich
 2.  Durchsetzung und Verteidigung der Menschenrechte und Ansprüche, welche ThailänderInnen in Österreich haben sollten
 3.  Bewahrung und Verbreitung der traditionellen thailändischen Kultur und des Verständnisses für die Unterschiede der Kulturen beider Nationen
 4.  Unterstützung beim Aufbau eines positiven Bildes von Thailänderinnen in fremden Ländern
 5.  Zusammenarbeit der Organisationen in Österreich und anderen EU-Ländern zur Hilfe von Thailänderinnen

Aktivitäten von Phuenthai in Österreich - Kulturverein
 1.  Herausgabe und Vertrieb des Thai Magazines „Phuenthai in Austria" für die Bekanntgabe der notwendigen Informationen und Veranstaltungen beider - der österreichischen und der         thailändischen - Kulturen
 2.  Herausgabe und Vertrieb von Broschüren zu wichtigen Gesetzen und Regeln in Österreich
 3.  Unterstützung mit Rat und Tat von ThailänderInnen bei der Bewältigung Ihrer Probleme
 4.  Organisation von Seminaren zu nützlichen Themen und Angelegenheiten
 5.  Bewerbung und Unterstützung des Erlernens der thailändischen Sprache für Thailändisch/Österreichische Kinder in Österreich, unterstützt durch das Lernprogramm des Thai Frauen Netzwerkes       in Europa und der Unesco
 6.  Zusammenarbeit mit dem Thai Frauen Netzwerk in Europa zum Austausch von Wissen und Erfahrungen mit anderen EU Mitgliedsstaaten
  

 


 
Besucherzähler Homepage